top of page

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא:

תרגיל -  מילון

תרגיל - מילון

בתרגיל זה צריך תחילה לבנות מילון בשם dicta המכיל שלושה מפתחות "a","b","c" ולכל אחד ערך מספרי מ- 1 עד 3 בהתאמה. לאחר שבניתם את המילון, אתם צריכים להוסיף מפתח נוסף "d" שהערך שלו יהיה רשימה המכילה את המספרים 7,8,9.

כעת נניח שלצורך מסויים אתם צריכים לשלוף מהמילון מתוך הערך של המפתח "d" רק את המספר האמצעי ברשימה (רק את הספרה 8) כיצד אפשר לעשות זאת ?

פתרון התרגיל:


dicta = {"a":1,"b":2,"c":3} dicta["d"]=[7,8,9] print(dicta) >>> {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': [7, 8, 9]} print(dicta.get("d")[1]) >>> 8


הסבר – תחילה יצרנו מילון באמצעות בחירת משתנה dicta לתוכו ביצענו השמה של נתונים בתוך סוגריים מסולסלים, כאשר כל מפתח והערך הצמוד לו מופרדים בנקודתיים.

להוסיף מפתח נוסף בשם "d" בעל ערך שהוא רשימה פשוט כותבים [dicta["d"]=[7,8,9 . בשלב זה אם מבקשים להדפיס את המילון, מקבלים גם את המפתח החדש והרשימה הצמודה אליו.

כדי לקבל בחזרה רק את הספרה 8 מתוך הרשימה שהיא ערך המשוייך למפתח "d" – נשתמש במתודה ("get("d ולאחריה תוספת של [index [1 המצביע בעצם על האיבר השני ברשימה (כי האינדקס של האיבר הראשון הוא 0).

Related Posts

See All

סט set

סט set אובייקט נוסף הקיים בפייתון לצורך ארגון מידע הוא set המסומן באמצעות סוגריים מסולסלים { } כאשר כל המידע המצוי בתוכו אינו כפוף לסדר...

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page