top of page

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא:

מודולו % modulo וחילוק רצפה floor division //

מודולו % modulo וחילוק רצפה floor division //

modulo

בפייתון זה לא אחוז ואין לזה קשר לאחוזים, מודולו היא פעולה מתמטית חשובה בעולם התכנות, והיא מחשבת את השארית הנותרת לאחר פעולת חילוק, אבל רק את השארית, לא את כל התוצאה!


x=9%4

print(x)

>>>

1

x=12%3

print(x)

>>>

0

תוצאת החילוק של 9 ב- 4 היא 2 ושארית 1 – מה שמעניין אותנו כאן זה השארית.

תוצאת החילוק של 12 ב- 3 היא 4 בלי שארית ולכן אנו מקבלים את התוצאה 0.

למה זה טוב ? למשל כדי להוציא מתוך רשימה של מספרים רק את המספרים הזוגיים –


for i in range (5):

if i%2==0:

print(i)

>>>

0

2

4

בתוכנית למעלה אנו רואים שבטווח שבין 0 עד 5 (לא כולל 5) כל מספר שחלוקתו ב- 2 נותרת ללא שארית (מספר זוגי או אפס) יודפס.

אפשר גם באותו אופן לקבל את המספרים האי זוגיים בטווח על ידי שימוש במודולו ובביטוי לא שווה (!=) –

for i in range (5):

if i%2 !=0:

print(i)

>>>

1

3

החלק של חילוק הרצפה //, בהמשך, אחרי התרגיל הבא.

Related Posts

See All
Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page