top of page

רעננו את הדף והקליקו למעבר לנושא הבא:

תרגיל list comprehension  איתור BMI חריג

תרגיל list comprehension איתור BMI חריג

המטרה שלנו היא לכתוב פונקציה, בשורה אחת, המפיקה רשימה של משקלים בין 70-80 ק"ג ורשימה של גבהים בין 160-180 ס"מ ומוצאת רק את הצירוף של משקל וגובה אשר מדד ה-BMI שלו עולה על 30 (וכנראה צריך דיאטה) – הנוסחה למדד BMI משקל לחלק ל- (גובה בריבוע) - הגובה בתצורה של 1.75 מטר.


התוכנית

print([f"{w}kg:{h}cm" for w in range(70,81) for h in range(160,181) if w/(h/100)**2>30 ])

התוצאה

['77kg:160cm', '78kg:160cm', '78kg:161cm', '79kg:160cm', '79kg:161cm', '79kg:162cm', '80kg:160cm', '80kg:161cm', '80kg:162cm', '80kg:163cm']

בתוכנית למעלה כתבנו בשורה אחת, באמצעות list comprehension שמשמעותה- נא להפיק רשימה, והיא מבוצעת באמצעות פתיחה וסגירה של סוגריים מרובעים (זה הכל). בתוך הסוגריים המרובעים השתמשנו ב- format שעזר לנו לשרטט את תצורת הצגת נתוני המשקל והגובה הגדולים מ- 30 זאת עושים באמצעות האות f לפני הציטוט של המחרוזת, כאשר בתוך המחרוזת שתולים משתנים בתוך סוגריים מסולסלים. בנוסף ישנן שתי לולאות for הפועלות להפקת רשימות הגובה והמשקל וכן תנאי if המגביל את מה שאנו רוצים לקבל.

הכל בשורה אחת של קוד.

Related Posts

See All
Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page